ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі – П'ять мільйонів

двісті двадцять чотири тисячі

двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. (5224252)грн.

Начальник територіального відділу освіти

Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради____________

І.І.Кичата___

(підпис) (ініціали і прізвище)

____________08.01.2020 М.П.

(число,місяць,рік)

КОШТОРИС

на 2020 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) № 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 6217357,00 6217357,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6217357,00 х 6217357,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х х
(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х х
інші надходження, у тому чіслі: х х
Фінансування за активними операціями 600000 х х
Зміни обсягів готівкових коштів 602000 х х
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 х х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6217357,00 6217357,00
Поточні видатки 2000 6217357,00 6217357,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 5504983,00 5504983,00
Оплата праці 2110 4514834,00 4514834,00
Заробітна плата 2111 4514834,00 4514834,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 990149,00 990149,00
Використання товарів і послуг 2200 712374,00 712374,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 20693,00 20693,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 23051,00 23051,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 668630,00 668630,00
Оплата теплопостачання 2271 434425,00 434425,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 44571,00 44571,00
Оплата електроенергії 2273 181311,00 181311,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіївта інших комунальних послуг 2275 8323,00 8323,00
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду(приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник О.І.Лещенко_________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер __І.Є.Костіна

(підпис) (ініціали і прізвище)

__________________28.12.2019________

/Files/images/fn_zvt/кошторис 2020 1.jpg

/Files/images/fn_zvt/кошторис 2020 2.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі – П'ять мільйонів

двісті двадцять чотири тисячі

двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. (5224252)грн.

Начальник територіального відділу освіти

Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради____________І.І.Кичата

____________05.01.2019 М.П.

Кошторис

на 2019рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) № 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 5950712 0 5950712
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження, у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5950712 0 5950712
Поточні видатки 2000 5950712 0 5950712
Оплата праці 2110 4033960 0 4033960
Заробітна плата 2111 4033960 4033960
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 887471 887471
Використання товарів і послуг 2200 1029281 0 1029281
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4357 4357
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 33142 33142
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 991482 0 991482
Оплата теплопостачання 2271 770798 770798
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 43942 43942
Оплата електроенергії 2273 176742 176742
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 300 0 300
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 300
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0

Керівник О.І.Лещенко_________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер __О.М.Кириченко______

(підпис) (ініціали і прізвище)

__________________29.12.2018________

(число, місяць, рік)

М.П.***

____________________

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/fn_zvt/Scan кошторис.jpg

/Files/images/fn_zvt/Scanкошторис 2.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі – П'ять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 00коп. (5224252)грн.
Виконуючий обов'язки начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради____________

С.С.Дорошенко___

05.01.2018

Кошторис

на 2018рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) № 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 5224252 0 5224252
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження,у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 5224252 0 5224252
Поточні видатки 2000 5224252 0 5224252
Оплата праці 2110 3602635 0 3602635
Заробітна плата 2111 3602635 3602635
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 792580 792580
Використання товарів і послуг 2200 829037 0 829037
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14664 14664
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 813609 0 813609
Оплата теплопостачання 2271 605696 605696
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 39846 39846
Оплата електроенергії 2273 168067 168067
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 764 0 764
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 764 764
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0
Керівник __ _О.І.Лещенко_______________
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу А.О.Нікітіна____________

05.01.2018

М.П.***

Затверджений у сумі – Чотири мільйони чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00коп. ( 4459 870) грн.

Виконуючий обов'язки начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

С.Б. Жуковська

05.01.2017

/Files/images/кошторис 2018 1.jpg

/Files/images/кошторис 2018 2.jpg

Кошторис

на 2017 рік

37611417 Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) 42 «Сонечко»

Запорізької міської ради Запорізької області

Вознесенівський район, м.Запоріжжя

Вид бюджету міський__________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 010 Департамент освіти і науки Запорізької міськоі ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________,

( код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*101 1010 Дошкільна освіта)

Найменування Код Разом
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 4459870 0 4459870
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х 0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 0
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
(розписати за підгрупами) 0
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 0
кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів 25020200 х 0
інші надходження,у тому числі: х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 0
бюджет розвитку х 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х 0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) х 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 4459870 0 4459870
Поточні видатки 2000 4459870 0 4459870
Оплата праці 2110 2942917 0 2942917
Заробітна плата 2111 2942917 2942917
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 647442 647442
Використання товарів і послуг 2200 869511 0 869511
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1693 1693
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 11371 11371
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 18709 18709
Видатки на відрядження 2250 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 837398 0 837398
Оплата теплопостачання 2271 613757 613757
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 35296 35296
Оплата електроенергії 2273 188345 188345
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 340 0 340
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 340 340
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури,історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам,установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0

Керівник ________________________________

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу ________________________________

05.01.2017

М.П. ***

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ- усього».

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

/Files/images/кошторис 1.jpg

/Files/images/кошторис2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 522

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031