МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

За 2018-2019 н.р.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО № 42 на 2018-2019 навчальний рік, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти у період з 15.04.2019 по 10.05.2019 (наказ по ЗДО № 42 від 09.04.2019 № 42 р «Про проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»), була проведена педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп.

Освітня діяльність впродовж року здійснювалась відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітніх програм «Оберіг», «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція), методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей. У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільників, яке забезпечує різні види їх активності.

Моніторинг рівня знань, умінь, навичок дітей проводився за допомогою підготовленого інструментарію. Для оцінювання критеріїв використовувались такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дітей.

Освітні лінії Ранній вік Дошкільний вік
Місяць Місяць
січень травень вересень травень
Загальний результат (%) Загальний результат (%)
в д с н в д с н в д с н в д с н
Освітня лінія «Особистість дитини» 0 0 38 62 0 30 51 19 2 17 56 25 10 47 35 8
Освітня лінія «Дитина у соціумі» 0 0 27 73 0 38 43 19 2 20 51 27 11 44 38 7
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» 0 0 24 76 0 30 51 19 1 13 42 44 10 36 43 11
Освітня лінія «Дитина у світі культури» 0 0 30 70 0 41 43 16 1 20 48 31 7 43 43 7
Освітня лінія «Гра дитини» 0 0 46 54 0 46 32 22 8 25 49 18 11 46 36 7
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 0 46 54 0 46 38 16 3 9 54 34 10 38 41 11
Освітня лінія «Мовлення дитини» 0 0 32 68 0 35 46 19 0 10 48 42 7 32 44 17

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

За 2017-2018 н.р.

Проведення моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та освітніх програм «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція), «Оберіг» здійснювалось відповідно до наказу по ЗДО №42 «Сонечко» від 17.04.2018 р. №52р «Про проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти», плану роботи на 2017-2018 н.р. Метою проведення моніторингового дослідження стало вивчення стану реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, завдань освітніх програм, визначення рівня активізації у дітей навичок раціонального використання набутих знань і умінь в практичній діяльності в оточуючому середовищі,та коректив при подальшому плануванні освітньої роботи, вихователями всіх вікових груп та фахівцями.

Ключовим етапом моніторингового дослідження стало узагальнення даних щодо сформованості компетентності дошкільників за освітніми лініями.Порівняльний аналіз засвоєння базових знань з основних розділів програми свідчитьпро те, що узагалі діти засвоїли завдання освітніх ліній,, вказує на позитивну динаміку досягнень дітей, істотне підвищення рівня оволодіння дітьми програмовим матеріалом наприкінці навчального року, в порівнянні з показниками вересня 2017 року.

Слід відзначити, що найвищі показники продемонстрували вихованці груп дітей старшого дошкільного віку, що свідчить про фахову майстерність педагогів старших груп. Моніторинг засвідчив, що нижчі показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини». З огляду на це постає нагальна потреба в перегляді позиції вихователів щодо організації провідної діяльності дітей, підвищення компетентності з керівництва дитячими іграми та створення сприятливого розвивально-ігрового середовища, що містить усі необхідні складники. Також потрібно посилити цілеспрямовану роботу з розвитку зв’язного мовлення, художньо-мовленнєвої діяльності. Найвищі показники належать таким освітнім лініям, як «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», що вказує на те, що педагогами приділяється належна увага питанню формуванню у дітей прагнення вести здоровий спосіб життя, навчанню дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я. На достатньому рівні діти здобувають соціальний досвід та розуміють своє місце в соціумі як активного учасника.

Відстеження розвитку дітей раннього віку – складова частина системи моніторингу освітнього процесу ЗДО. Переважна більшість дітей раннього віку обох груп мають належний рівень розвитку, є достатньо соціалізованими. Заслуговує на увагу достатній рівень розвитку мовлення дітей, а разом з тим мислення, допитливості. Переважна більшість дітей цілком відповідно до віку опанувала сенсорні еталони, навички конструктивної, образотворчої діяльності. Дещо нижчий відсоток спостерігається щодо опанування дітьми культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування.

Освітні лінії Ранній вік Дошкільний вік
Місяць Місяць
січень травень вересень травень
Загальний результат (%) Загальний результат (%)
в д с н в д с н в д с н в д с н
Освітня лінія «Особистість дитини» 0 0 32,6 67,4 0 41,3 50 8,7 0 16,1 65,3 18,6 10 35,8 51,2 3
Освітня лінія «Дитина у соціумі» 0 0 34,8 65,2 0 36,9 47,8 15,3 0 17,1 60,8 22,1 10,6 42,2 42,7 5
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» 0 0 19,6 80,4 0 28,3 50 21,7 0 13,6 63,3 23,1 7 30,3 57,7 5
Освітня лінія «Дитина у світі культури» 0 0 41,3 58,7 2,2 32,6 52,2 13 0 17,5 57,2 25,3 7 37,3 50,2 5,5
Освітня лінія «Гра дитини» 0 0 41,3 58,7 2,2 41,3 41,3 15,2 0 16,7 63,3 20 12 42,7 43,3 2
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 0 41,3 58,7 0 39,1 50 10,9 0 10,1 61,3 28,6 7 37,8 51,7 3,5
Освітня лінія «Мовлення дитини» 0 0 21,7 78,3 2,2 30,4 41,3 26,1 0 7,8 58,2 34 3,2 28,8 57,2 11,4

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

За 2016-2017 н.р.

Для реалізації завданнь діючих програм, зміст (інваріантної та варіативної) складової Базового компоненту дошкільної освіти, педагоги в своїй освітній діяльності використовують різноманітні форми організації дітей: спеціально організовану навчальну діяльність (заняття, дослідницько-експериментальна діяльність, корекційні заняття, індивідуальну роботу, спостереження, екскурсії, свята та розваги тощо) та самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову тощо). У системі педагогічних засобів впливу на дитину поєднуються різні типи занять: фронтальні, групові, індивідуально-групові.

Порівняльний аналіз засвоєння базових знань дошкільної освіти з основних розділів програми свідчить про достатній рівень сформованості показників компетентності дітей, аналіз моніторингу вказує на позитивну динаміку досягнень дітей, істотне підвищення рівня оволодіння дітьми програмовим матеріалом наприкінці навчального року. Слід відзначити, що найвищі показники продемонстрували вихованці груп дітей старшого дошкільного віку, що свідчить про фахову майстерність педагогів дітей старших груп. Найвищі показники компетенції дітей з освітньої лінії «Гра дитини», що свідчить про улюблену діяльність дітей дошкільного віку; найнижчі «Мовлення дитини». На кінець року покращились показники з усіх ліній розвитку. Результати моніторингу знань дітей націлюють на посилення роботи з розвитку українського мовлення. Це зумовлено як об'єктивними причинами – умовами білінгвізму нашого регіону, так і суб'єктивними – дорослі приділяють недостатню увагу українському мовленню спілкування між батьками і дитиною рідко відбувається на українській мові. Необхідно активізувати спілкування вихователів та батьків з дітьми в повсякденному житті на українській мові у всіх вікових групах.

Освітні лінії Ранній вік Дошкільний вік
Місяць Місяць
січень травень вересень травень
Загальний результат (%) Загальний результат (%)
в д с н в д с н в д с н в д с н
Освітня лінія «Особистість дитини» 0 0 28,6 71,4 0 38,1 61,9 0 0 15,6 60,5 23,9 14,4 43,3 39,8 2,5
Освітня лінія «Дитина у соціумі» 0 0 40,5 59,5 0 35,7 54,8 9,5 0 11,3 66,3 22,4 9 45,8 41,3 3,9
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» 0 0 35,7 64,3 0 28,6 52,4 19 0 5,4 54,1 40,5 11,4 40,3 45,3 3
Освітня лінія «Дитина у світі культури» 0 0 31 69 0 38,2 54,8 7,1 0 8,3 72,2 19,2 12,4 41,8 41,3 4,5
Освітня лінія «Гра дитини» 0 0 38,1 61,9 0 50 38,1 11,9 0 25,4 57,6 17 8,9 47,3 40,8 3
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 0 0 45 55 0 21,4 66,7 11,9 0 5,4 59 35,6 15,9 43,3 36,3 4,5
Освітня лінія «Мовлення дитини» 0 0 40,5 59,5 0 43,2 45,2 14,3 3,9 15,6 45,4 35,1 11,9 27,9 51,7 8,5
Кiлькiсть переглядiв: 593

Календар

Попередня Грудень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031